Character Name Sif Player Name
Background Motivation

Codename Sif Hero Point Pool O O O O O O O O O O
Origin Uniform

Qualities Master
[+6]
TN 13
Expert
[+4]
TN 11
Good
[+2]
TN 9
Average
[+0]
TN 7
Poor
[-2]
TN 5
Notes
Shield Maiden   • O O O  
Swordplay   • O O O  
Warrior     • O O  
Proud         •  

Powers Master
[+6]
TN 13
Expert
[+4]
TN 11
Good
[+2]
TN 9
Average
[+0]
TN 7
Poor
[-2]
TN 5
Notes
Super-strength   • O O O  
Invulnerability     • O O  
Near Immortal     • O O  
Magic sword   • O O O  

Stunts Base Ability Stunt Type Rank HP Cost Stunt Notes
Dimensional Travel Magic sword Signature +2 1
  Spin-off   Signature
  Spin-off   Signature